หากรถที่จองไว้ไม่สามารถขนได้หมดภายใน 1 เที่ยว ต้องการรถเพิ่มเติมสามารถทำอย่างไรได้บ้าง