ค่าบริการรวมถึงค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ค่าปรับต่างๆ หรือไม่